Logo jpvh.studio

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

1.1 jpvhis ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 86393189.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst heeft afgesloten met jpvh.

1.3 Onder ‘Algemene voorwaarden’ wordt verstaan het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van jpvh.

2.2 Afwijken van de algemene voorwaarden kan alleen bij een uitdrukkelijk schriftelijke overeenkomst.

2.3 Wanneer de opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor jpvh alleen bindend wanneer de betreffende bepalingen of voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2.4 Indien een situatie voordoet tussen de opdrachtgever en jpvh die niet in de algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de situatie te worden beoordeeld aan de hand van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Verplichtingen

3.1 Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen garandeert jpvh dat de door haar versterkte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd met voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Artikel 4. Verplichtingen opdrachtgever

4.1 Het door de opdrachtgever geleverde materiaal aan jpvh bestaat uit direct bruikbare tekst en afbeeldingen in een gangbaar bestandsformaat, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2 Het door de opdrachtgever geleverde materiaal aan jpvh dient vrij te zijn van te zijn van rechten van derden.

4.3 Indien het door de opdrachtgever geleverde materiaal aan jpvh rechten van derden bezit wordt ervan uitgegaan dat de opdrachtgever toestemming heeft van de rechthebbende(n) om het materiaal door jpvh te laten gebruiken bij het uitvoeren van de opdracht.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Prijzen op de website, in offertes, in facturen en emails zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die opgelegd worden vanuit de overheid.

5.2 Alle prijzen op de website, in offertes, in facturen, emails en overige documenten van jpvh zijn onder voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht jpvh niet tot het verrichten van een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor toekomstige orders.

5.4 Indien nodig heeft jpvh het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.5 Jpvhis gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen tot uitvoering te brengen en het uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

6.1 Facturen uitgeschreven door jpvh aan de opdrachtgever dienen via overmaking te worden voldaan. Het betalen van de rekening(en) dient vooraf, hoogstens 14 dagen na uitschrijven van de rekening, te worden voldaan tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen. 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever die niet tijdig betaalt van rechtswege in verzuim.

6.2 Alle kosten uit de overeenkomst met de opdrachtgever worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

6.3 Bij een niet tijdige betaling is de opdrachtgever naast het openstaande bedrag en de daarop verschenen rente verantwoordelijk voor de een volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso kosten. Hier vallen kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus onder.

6.4 In bovenstaande gevallen heeft jpvh het recht de overeenkomst of het nog uit te voeren gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechtelijke interventie te beëindigen of op te schorten. Jpvh heeft daarnaast het recht een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die is ontstaan.

6.5 Na het tekenen van de overeenkomst schorten bezwaren tegen de hoogte van een factuur de betalingsverplichting niet op.

Artikel 7. Levertijd

7.1 De door jpvh opgegeven termijn voor het volbrengen van de werkzaamheden is indicatief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

7.2 Overschrijding van de overeengekomen levertijden door welke oorzaak dan ook ontstaan geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.

Artikel 8. Wijziging opdracht

8.1 Alle wijzigingen in de opdracht, hetzij in opdracht van de opdrachtgever, hetzij als het gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan meerdere kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten minder werk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan de opdrachtgever.

8.2 Indien jpvh door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen, of werkzaamheden dient te verrichten onder omstandigheden bezwaarlijker dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was, is jpvh gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever zich niet met de betrokken meerkosten kan verenigen heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren.

8.3 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan jpvh een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

8.4 Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Ontwerp van publicatie

9.1 Partijen zullen schriftelijk specificeren welke publicatie ontwikkeld zal worden. jpvh zal de ontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan opdrachtgever instaat.

9.2 Jpvhis gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en rechten

10.1 Zolang opdrachtgever geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van nasgrafisch ontwerp. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

10.2 Ingeval opdrachtgever enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover jpvh niet nakomt is jpvh zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de geleverde goederen terug te nemen, in welk geval dan ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van jpvh op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

10.3 Jpvh behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. jpvh heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

10.4 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom zoals: octrooirechten, modelrecht en auteursrecht toe aan jpvh.

10.5 Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten, zoals octrooirechten, merkrechten, modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden.

10.6 Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door jpvh tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, bronbestanden, en andere materialen of bestanden, eigendom van jpvh, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Jpvhaanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

11.2 Detotale aansprakelijkheid van jpvh wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW). In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 200 Euro.

11.3 Aansprakelijkheidvan jpvh voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

11.4 Buitende in artikel 14.2 genoemde gevallen rust jpvh geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 15.2 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van jpvh.

11.5 Deaansprakelijkheid van jpvh wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever jpvh onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en jpvh ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat jpvh in staat is adequaat te reageren.

11.6 Voorwaardevoor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij jpvh meldt.

11.7 Opdrachtgevervrijwaart jpvh voor alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door jpvh geleverde zaken, materialen of resultaten, behoudens indien en voor zover opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door die zaken, materialen of resultaten.

Artikel 12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat jpvh door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van jpvh kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 13. Geheimhouding

13.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij over de onderneming van de wederpartij ontvangen. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

13.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 14. Wijziging AV

14.1 jpvh behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

14.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website jpvh of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

14.3 Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 15. Slotbepaling

15.1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.

15.3 Voorzover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin jpvh is gevestigd.